پروژهپروژه های AVRماژول های مخابراتیمیکروکنترلرهمه ی مطالب

کتابخانه و برنامه ی نمونه برای راه اندازی NRF24L01 با AVR (بسکام و کدویژن)

کتابخانه و برنامه ی نمونه برای راه اندازی NRF24L01 کدویژن mega32

چیپ NRF24L01 نمونه تصحیح شده با امکانات بیشتر و دیتا ریت بالاتر چیپ NRF2401 است که توسط شرکت NORDIC در اوایل سال 2008 معرفی شد.
این چیپ  یک ماژول بسیار عالی برای ارسال و دریافت اطلاعات بدون خطا است چیزی که در ماژول های  HMTR یا حتی در RFMXX ها یا به کلی وجود نداشت یا این که مشکلات خاص خود را داشت.
مدولاسیون ارتباطی این ماژول به صورت GFSK است , همان مدولاسیونی که در تکنولوژی BLUETOOTH استفاده شده و به صورت انحصاری در دست چند شرکت بزرگ مثل BLUETOOTH  و  NORDIC SEMICONDUCTOR   و TEXAS INSTRUMENT و چند شرکت دیگر قرار دارد.
فرکانس ارتباطی این چیپ 2.4 گیگا هرتز است که این خاصیت آن ویژگی های زیادی را برای ما به ارمغان می آورد ! از جمله کوچک شدن سایز آنتن که حتی میتوان از خود PCB به صورت یک آنتن استفاده کرد , مورد دیگر هم به دلیل فرکانس بالا بسیار راحت تر از دیوار یا اجسام دیگر عبور می کند و با عث می شود که برد بیشتری هم به ما بدهد

کتابخانه های لازم

1.spi.c

#include <spi2.h>
#include <mega32.h>


#define PORT_SPI  PORTB
#define DDR_SPI   DDRB
#define DD_MISO   DDB6
#define DD_MOSI   DDB5
#define DD_SS    DDB4
#define DD_SCK   DDB7


void spi_init()
// Initialize pins for spi communication
{
//  DDR_SPI &= ~((1<<DD_MOSI)|(1<<DD_MISO)|(1<<DD_SS)|(1<<DD_SCK));
//  // Define the following pins as output
//  DDR_SPI |= ((1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SS)|(1<<DD_SCK));
//
//  
//  SPCR = ((1<<SPE)|        // SPI Enable
//      (0<<SPIE)|       // SPI Interupt Enable
//      (0<<DORD)|       // Data Order (0:MSB first / 1:LSB first)
//      (1<<MSTR)|       // Master/Slave select  
//      (0<<SPR1)|(1<<SPR0)|  // SPI Clock Rate
//      (0<<CPOL)|       // Clock Polarity (0:SCK low / 1:SCK hi when idle)
//      (0<<CPHA));       // Clock Phase (0:leading / 1:trailing edge sampling)
//
//  SPSR = (1<<SPI2X);       // Double Clock Rate

// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 2*500.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x51;
SPSR=0x01;
  
}

void spi_transfer_sync (char * dataout, char * datain, char len)
// Shift full array through target device

{
    char i; 
      
    for (i = 0; i < len; i++) {
       SPDR = dataout[i];
       while((SPSR & (1<<SPIF))==0);
       datain[i] = SPDR;
    }
}

void spi_transmit_sync (char * dataout, char len)
// Shift full array to target device without receiving any byte
{
    char i;   
    for (i = 0; i < len; i++) {
       SPDR = dataout[i];
       while((SPSR & (1<<SPIF))==0);
    }
}

char spi_fast_shift (char data)
// Clocks only one byte to target device and returns the received one
{
  SPDR = data;
  while((SPSR & (1<<SPIF))==0);
  return SPDR;
}

2.spi.h

#ifndef _SPI_H_
#define _SPI_H_

#include <io.h>


void spi_init();
void spi_transfer_sync (char* dataout, char* datain, char len);
void spi_transmit_sync (char * dataout, char len);
char spi_fast_shift (char data);


#endif /* _SPI_H_ */

3.mrif.c

#include <mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <spi2.h>
#include <mega32.h>
#include <delay.h>

// Defines for setting the MiRF registers for transmitting or receiving mode
#define TX_POWERUP mirf_config_register(CONFIG, mirf_CONFIG | ( (1<<PWR_UP) | (0<<PRIM_RX) | (1<<MASK_MAX_RT) ) )
#define RX_POWERUP mirf_config_register(CONFIG, mirf_CONFIG | ( (1<<PWR_UP) | (1<<PRIM_RX) | (1<<MASK_MAX_RT) ) )


// Flag which denotes transmitting mode
bit PTX;
char address[5]= { 0xb3, 0xb4, 0xb5, 0xb6, 0x05, };

void mirf_init() 
// Initializes pins ans interrupt to communicate with the MiRF module
// Should be called in the early initializing phase at startup.
{
  // Define CSN and CE as Output and set them to default
  DDRD.0 = 1;
  DDRC.7 = 1;
  mirf_CE_lo;
  mirf_CSN_hi; 
  
  
  // External Interrupt(s) initialization
  // INT2: On
  // INT2 Mode: Falling Edge
  GICR|=0x20;
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;
  GIFR=0x20;

  // Initialize spi module
  spi_init();
}


void mirf_config() 
// Sets the important registers in the MiRF module and powers the module
// in receiving mode
{
  // Set RF channel
  mirf_config_register(RF_CH,mirf_CH);

  // Set length of incoming payload 
  // mirf_config_register(RX_PW_P0, mirf_PAYLOAD);
  mirf_config_register( DYNPD, 0x3f);
  mirf_config_register( FEATURE, 0x07);
  
  mirf_config_register( EN_RXADDR, 0x3f); 
  
  mirf_config_register(RF_SETUP, 0x06); 
   
  mirf_config_register( EN_AA, 0x3f );
   
  mirf_set_RADDR ( address );
   
   //mirf_set_TADDR( address );
   

  // Start receiver 
  PTX = 0;    // Start in receiving mode
  RX_POWERUP;   // Power up in receiving mode
  
 mirf_CE_hi;   // Listening for pakets
}

void mirf_set_RADDR(char * adr) 
// Sets the receiving address
{
  mirf_CE_lo;
  mirf_write_register(RX_ADDR_P0,adr,5); 
  
  mirf_CE_hi;
}

void mirf_set_TADDR(char * adr)
// Sets the transmitting address
{
  mirf_write_register(TX_ADDR, adr,5);
}

// External Interrupt 0 service routine

interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
{
char status;  
  // If still in transmitting mode then finish transmission
  if (PTX) 
  {
    
    // Read MiRF status 
    mirf_CSN_lo;                // Pull down chip select
    status = spi_fast_shift(NOP);        // Read status register
    delay_us(30);
    mirf_CSN_hi;                // Pull up chip select

    mirf_CE_lo;               // Deactivate transreceiver
    RX_POWERUP;               // Power up in receiving mode
    delay_us(30);
    mirf_CE_hi;               // Listening for pakets
    PTX = 0;                // Set to receiving mode

    // Reset status register for further interaction
    mirf_config_register(STATUS,(1<<TX_DS)|(1<<MAX_RT)); // Reset status register 
    
  } 

}
  
 


char mirf_data_ready() 
// Checks if data is available for reading
{ 
  char status;
  if (PTX) return 0;
  
  // Read MiRF status 
  mirf_CSN_lo;                // Pull down chip select
  status = spi_fast_shift(NOP);        // Read status register  
  
  mirf_CSN_hi;                // Pull up chip select
  return status & (1<<RX_DR);
}

void mirf_get_data(char * data) 
// Reads mirf_PAYLOAD bytes into data array
{
  
  mirf_CSN_lo;                 // Pull down chip select
  spi_fast_shift( R_RX_PAYLOAD );      // Send cmd to read rx payload
  spi_transfer_sync(data,data,mirf_PAYLOAD); // Read payload
  mirf_CSN_hi;                // Pull up chip select
  mirf_config_register(STATUS,(1<<RX_DR));  // Reset status register
}

void mirf_config_register(char reg, char value)
// Clocks only one byte into the given MiRF register
{
  mirf_CSN_lo;
  spi_fast_shift(W_REGISTER | (REGISTER_MASK & reg));
  spi_fast_shift(value);
  
  mirf_CSN_hi;
}

void mirf_read_register(char reg, char *value, char len)
// Reads an array of bytes from the given start position in the MiRF registers.
{
  mirf_CSN_lo;
  spi_fast_shift(R_REGISTER | (REGISTER_MASK & reg));
  spi_transfer_sync(value,value,len); 
  
  mirf_CSN_hi;
}

void mirf_write_register(char reg, char * value, char len) 
// Writes an array of bytes into inte the MiRF registers.
{
  mirf_CSN_lo;
  spi_fast_shift(W_REGISTER | (REGISTER_MASK & reg));
  spi_transmit_sync(value,len);
  
  mirf_CSN_hi;
}


void mirf_send( char * value, char len) 
// Sends a data package to the default address. Be sure to send the correct
// amount of bytes as configured as payload on the receiver.
{
  while (PTX);         // Wait until last paket is send

  mirf_CE_lo;

  PTX = 1;            // Set to transmitter mode
  TX_POWERUP;           // Power up
  
  mirf_CSN_lo;          // Pull down chip select
  spi_fast_shift( FLUSH_TX );   // Write cmd to flush tx fifo
  
  mirf_CSN_hi;          // Pull up chip select
  
  mirf_CSN_lo;          // Pull down chip select
  spi_fast_shift( W_TX_PAYLOAD ); // Write cmd to write payload
  spi_transmit_sync(value,len);  // Write payload
  
  mirf_CSN_hi;          // Pull up chip select
  
  mirf_CE_hi;           // Start transmission
}

4.mrif.h

#ifndef _MIRF_H_
#define _MIRF_H_

#include <io.h>

// Mirf settings
#define mirf_CH     112
#define mirf_PAYLOAD  1
#define mirf_CONFIG   ( /*(1<<MASK_RX_DR) |*/ (1<<EN_CRC) | (0<<CRCO) )

// Pin definitions for chip select and chip enabled of the MiRF module
#define CE PD0
#define CSN PC7

// Definitions for selecting and enabling MiRF module
#define mirf_CSN_hi   PORTC.7 = 1 ;
#define mirf_CSN_lo   PORTC.7 = 0 ;
#define mirf_CE_hi   PORTD.0 = 1 ;
#define mirf_CE_lo   PORTD.0 = 0 ;

// Public standart functions
void mirf_init();
void mirf_config();
void mirf_send(char * value, char len);
void mirf_set_RADDR(char * adr);
void mirf_set_TADDR(char * adr);
char mirf_data_ready();
void mirf_get_data(char * data);


// Public extended functions
void mirf_config_register(char reg, char value);
void mirf_read_register(char reg, char * value, char len);
void mirf_write_register(char reg, char * value, char len);

#endif /* _MIRF_H_ */

برنامه ی نمونه برای mega32 فرستنده

#include <mega32.h>
#include <spi2.c>
#include <mirf.c>
#define xtal 8000000
#include <delay.h>
char t=0;

interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
 t++;
 POWER++;
 TCNT0=0x00;
  if ( t==z)
  {
  PORTD.7 = !(PORTD.7);
  t = 0;
  }
}
        

void main(void)
{
char data_buf[1];
char buffer,i;

PORTA=0x00;
DDRA=0xff;
  
PORTD=0xfe;
DDRD=0x01; 
 
PORTC=0x00;
DDRC=0xff;

PORTB=0x0f;
DDRB=0xB0;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 31.250 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TIMSK=0x01;

//// Allocate buffer array
//  char data_buf[1];
//// Initialize SPI
//  spi_init();
//// Send 0xFF to spi slave and read 1 byte back to the same array
//  data_buf[0] = 0xFF;
//  spi_transfer_sync(data_buf,data_buf,1);
//// Show received byte on LEDs
//  PORTC = ~data_buf[0];


 

 // Initialize AVR for use with mirf
mirf_init();
// Wait for mirf to come up
delay_ms(300);
// Activate interrupts
#asm ( "sei" )
// Configure mirf
mirf_config();
// Test communication

while(1)
{
if(PIND.2==0)
{
 data_buf[0]=1;
 delay_ms(30);
 mirf_send(data_buf,1);
 }
 
 if(PIND.3==0)
{
 data_buf[0]=2;
 delay_ms(30);
 mirf_send(data_buf,1);
 }
 
 if(PIND.4==0)
{
 data_buf[0]=3;
 delay_ms(30);
 mirf_send(data_buf,1);
 }
 
 if(PIND.5==0)
{
 data_buf[0]=4;
 delay_ms(30);
 mirf_send(data_buf,1);
 }
 
 if((PIND.2==1)&(PIND.3==1)&(PIND.4==1)&(PIND.5==1))
 {
 data_buf[0]=5;
 delay_ms(30);
 mirf_send(data_buf,1);
 }
 

 //while (!mirf_data_ready());
//
//mirf_get_data(data_buf);

}

}

 برنامه نمونه برای گیرنده mega32

#include <mega32.h>
#include <spi2.c>
#include <mirf.c>
#define xtal 8000000
#include <delay.h> 

int m;

char t=0;

interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
 t++;
 TCNT0=0x00;
  if ( t==15)
  {
  PORTD.7 = !(PORTD.7);
  t = 0;
  }
}
        

void main(void)
{
char data_buf[1];
char buffer,i;


ADMUX=0b01000110;
ADCSRA=0b10000110;
  

DDRA=0b1011111;


DDRD=0xff; 
 
PORTC=0x00;
DDRC=0xff;

PORTB=0x0f;
DDRB=0xB0;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 31.250 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TIMSK=0x01;


 TCCR1A=0b10100000;
 TCCR1B=0b00010011;
 ICR1H=0X03;
 ICR1L=0XFF; // Initialize AVR for use with mirf
mirf_init();
// Wait for mirf to come up
delay_ms(300);
// Activate interrupts

// Configure mirf
mirf_config();
// Test communication
#asm ( "sei" )

while(1)
{//mirf_send(data_buf,1);

while (!mirf_data_ready());

 mirf_get_data(data_buf);

switch(data_buf[0]){
case 1:
 OCR1A=m;
 OCR1B=m;
 PORTA.2=1; 
 PORTA.3=0; 
 PORTA.4=0; 
 PORTA.5=1;
 break; 
 
case 2:
 OCR1A=m;
 OCR1B=m;
 PORTA.2=0; 
 PORTA.3=1; 
 PORTA.4=1; 
 PORTA.5=0;
 break;
 
case 3:
 OCR1A=0;
 OCR1B=1023;
 PORTA.2=0; 
 PORTA.3=0; 
 PORTA.4=0; 
 PORTA.5=1;
 break;
 
case 4: 
 OCR1A=1023;
 OCR1B=0;
 PORTA.2=1; 
 PORTA.3=0; 
 PORTA.4=0; 
 PORTA.5=0; 
 break;
 
case 5:
 OCR1A=0;
 OCR1B=0;
 PORTA=0x00;
 break; 
} 

ADCSRA=ADCSRA | 0b01000000;
while((ADCSRA&0b00010000)==0);
ADCSRA=ADCSRA | 0b00010000;
m=ADCW;  
 
 
}

}

 

کتابخانه و برنامه ی نمونه برای راه اندازی NRF24L01 کدویژن mega 8

1. nrf24l01p.h

#ifndef __nrf24l01p_h_included__
#define __nrf24l01p_h_included__

#define IRQ PORTD.2
#define DD_IRQ DDRD.2

#define CE PORTC.0
#define DD_CE DDRC.0

#define CSN PORTB.2
#define DD_CSN DDRB.2 

#define MOSI PORTB.3
#define DD_MOSI DDRB.3 

#define MISO PORTB.4
#define DD_MISO DDRB.4

#define CLK PORTB.5
#define DD_CLK DDRB.5
 
flash unsigned char base_address[5]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x00};
unsigned char temp_address[5]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x00};
unsigned char payload[33];
unsigned char command_buff=0,status_buff=0,nrf_state=0;
char nrf_mode;
bit sent_actived=0;
unsigned char spi(unsigned char data){
  SPDR=data;
  while(!(SPSR & 0x80)); 
  data=SPSR; 
  return SPDR;
}
 void nrf_inst(unsigned char ins){
  int i;               
  CSN=0;  
  status_buff=spi(ins);    
  switch(ins & 0xE0)
  {
    case 0x00:
    {             
      if((ins & 0x1F)==0x0A || (ins & 0x1F)==0x0B || (ins & 0x1F)==0x10){
        for(i=4;i>=0;i--){
          temp_address[i]=spi(0xFF);
        }
      }
      else{
        command_buff=spi(0xFF);  
      }
      break;
    }
    case 0x20: 
    {             
      if((ins & 0x1F)==0x0A || (ins & 0x1F)==0x0B || (ins & 0x1F)==0x10){
        for(i=4;i>=0;i--){
          spi(base_address[i]);
        } 
      }
      else{ 
        spi(command_buff);
      }
      break;
    }     
    case 0x60:
    {
      if((ins & 0x01)==1){
        i=payload[0];
        while(i!=0){
          payload[i]=spi(0xFF); 
          i--;
        }  
      }
      else{
        command_buff=spi(0xFF);  
      }
      break;
    }
    case 0xA0:
    {  
      i=payload[0];
      while(i!=0){
        spi(payload[i]); 
        i--;
      }
      break;
    }
    
  }  
  CSN=1; 
  delay_us(10);
 }
 interrupt [EXT_INT0] void ext0_isr(){ 
  if(nrf_mode==0){
    nrf_inst(0xFF); 
    if(status_buff & 0x20){
      nrf_state=2;
      nrf_inst(0x17);    
      if((command_buff & 0x01)==0){
        nrf_inst(0x60); 
        if(command_buff<=32){
          payload[0]=command_buff; 
          nrf_inst(0x61);  
          nrf_state=3;
        }
        else
          nrf_inst(0xE2);
      }     
    }
    else{
      nrf_state=4;
    }
  }                           
  else{
    nrf_inst(0x60); 
    if(command_buff>32){
      nrf_inst(0xE2);
    }
    else{
      payload[0]=command_buff;
      nrf_inst(0x61);
      nrf_state=1;
    }
  }   
  command_buff=0x7E; 
  nrf_inst(0x27);  
  nrf_inst(0xE1);                         
 }

 void sent(){ 
  if(sent_actived){
    sent_actived=0; 
    if((temp_address[4]==base_address[4]) && (temp_address[3]==base_address[3]) && (temp_address[2]==base_address[2]) && (temp_address[1]==base_address[1]) && (temp_address[0]==base_address[0])){
      nrf_inst(0xE1); 
      nrf_inst(0xA0);      
      delay_ms(10);
      CE=1;
      delay_us(20);
      CE=0;
      delay_ms(10);
    }
    else{
      nrf_state=5;
    } 
  }                   
 }

 void nrf_config(char mode){
  IRQ=1; 
  CSN=1; 
  DD_CSN=1;
  CLK=0;
  DD_CLK=1;
  CE=0;
  DD_CE=1;
  DD_MOSI=1;
  DD_MISO=0; 
  GIFR=0x40;
  GICR|=0x40;     
  #asm("sei")
  SPCR=0x50;    
  delay_ms(110);
  
  nrf_mode=mode;  
  
  command_buff=0x01;
  nrf_inst(0x21);  
  
  command_buff=0x01;
  nrf_inst(0x22);  
   
  command_buff=0x03;
  nrf_inst(0x23);  
  
  command_buff=0x2f;
  nrf_inst(0x24);  
            
  command_buff=0x01;  
  nrf_inst(0x25);   
  
  command_buff=0x06;  
  nrf_inst(0x26);   
  
  nrf_inst(0x2A);   
  
  nrf_inst(0x30);   
  
  command_buff=0x01;  
  nrf_inst(0x3C);   
    
  command_buff=0x07;  
  nrf_inst(0x3D);     
  
  if(mode==0){
    command_buff=0x4E;
    nrf_inst(0x20);  
    delay_ms(100);
    sent_actived=1;
  }
  else{
    command_buff=0x3F;
    nrf_inst(0x20);  
    delay_ms(5);
    CE=1;
  } 
 }
#endif

 برنامه نمونه فرستنده برای ATmega8

#include <mega8.h>
#define xtal 8000000
#include <delay.h>
#include <nrf24l01p.h>

unsigned char h1=0,h2=0,h3=0,h4=0,h5=0,h6=0,h7=0,h8=0;
int d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8;
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){ 
    d1++;
    d2++;
    d3++;
    d4++;
    d5++;
    d6++;
    d7++;
    d8++;
  }
 void main(void){ 
  TCCR0=0x02;
  TCNT0=0x00;
  TIMSK=0x01; 
  #asm("sei")  
nrf_config(0);
//*********************************************//
DDRD.0=0;PORTD.0=1;
DDRD.1=0;PORTD.1=1;
DDRD.3=0;PORTD.3=1;
DDRD.4=0;PORTD.4=1;
DDRD.5=0;PORTD.5=1;
DDRD.6=0;PORTD.6=1;
DDRD.7=0;PORTD.7=1;
DDRC.1=0;PORTC.1=1;

DDRC.2=1;PORTC.2=0; //baray LED neshadahandey connect
//*********************************************//
  while (1){ 

  if(!PIND.0){ 
    if(d1>=160){ 
      d1=161;
      h1=10; 
    }  
  }else{h1=0;d1=0;}  
  
    if(!PIND.1){ 
      if(d2>=160){ 
        d2=161;
        h2=20; 
      }  
  }else{h2=0;d2=0;}
  
    if(!PIND.3){ 
      if(d3>=160){ 
        d3=161;
        h3=30; 
      }  
  }else{h3=0;d3=0;}
  
    if(!PIND.4){ 
      if(d4>=160){ 
        d4=161;
        h4=40; 
      }  
  }else{h4=0;d4=0;}
  
    if(!PIND.5){ 
      if(d5>=160){ 
        d5=161;
        h5=50; 
      }  
  }else{h5=0;d5=0;}
  
    if(!PIND.6){ 
      if(d6>=160){ 
        d6=161;
        h6=60; 
      }  
  }else{h6=0;d6=0;}
  
    if(!PIND.7){ 
      if(d7>=160){ 
        d7=161;
        h7=70; 
      }  
  }else{h7=0;d7=0;}
  
    if(!PINC.1){ 
      if(d8>=160){ 
        d8=161;
        h8=80; 
      }  
  }else{h8=0;d8=0;}
   
  if(nrf_state==2){
    PORTC.2=1;
  }else{PORTC.2=0;}  
   
   if(nrf_state!=0){
    sent_actived=1;
    nrf_state=0;
   }
   payload[0]=8; 
   payload[1]=h1; 
   payload[2]=h2;
   payload[3]=h3;   
   payload[4]=h4;   
   payload[5]=h5;   
   payload[6]=h6;   
   payload[7]=h7;   
   payload[8]=h8;   
   sent(); 
  }
}

 

 برنامه نمونه گیرنده برای ATmega8

#include <mega8.h>
#define xtal 8000000
#include <delay.h>
#include <nrf24l01p.h>
unsigned char c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,off=0;
int t=0;
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
  if(t)t++;
  if(t>=1000){
    t=0;  
    off=1;
  }
}

 void main(void){ 
  TCCR0=0x02;
  TCNT0=0x00;
  TIMSK=0x01; 
  #asm("sei")  
 nrf_config(1); 
 //-----------------------------------//  
  DDRD.0=1;PORTD.0=0;
  DDRD.1=1;PORTD.1=0;
  DDRD.3=1;PORTD.3=0;
  DDRD.4=1;PORTD.4=0;
  DDRD.5=1;PORTD.5=0;
  DDRD.6=1;PORTD.6=0;
  DDRD.7=1;PORTD.7=0;
  DDRC.1=1;PORTC.1=0;
 //-----------------------------------//
  while (1){
    if(nrf_state==1){
    c1=payload[1];
    c2=payload[2];
    c3=payload[3];    
    c4=payload[4];    
    c5=payload[5];    
    c6=payload[6];    
    c7=payload[7];    
    c8=payload[8];     
    nrf_state=0; 
    
    t=1;
    if(c1==10){
    
      PORTD.0=1;
      delay_ms(20);
    }
    if(c2==20){
      PORTD.1=1;
      PORTD.3=1;
    } 
    
    if(c3==30){
      PORTD.4=1;
      delay_ms(20);
    } 
    
    if(c4==40){
      PORTD.0=1;
      PORTD.4=1;
    }
    PORTD=0x00; 
    }
   
    if(off==1){
    off=0;
    PORTD.0=0;PORTD.1=0;PORTD.3=0;PORTD.4=0;PORTD.5=0;PORTD.6=0;PORTD.7=0;PORTC.1=0;
    } 
  }
 }

در پست دیگری فیلم عملکرد مدار و توضیحات بیشتر برای راه اندازی بهتر و شماتیک مدار لازم برای راه اندازی NRF24L01 قرار داده می شود.

 برنامه نمونه برای راه اندازی با کامپایلر بسکام برنامه توسط مهندس عباسزاده نوشته شده است که در فایل zip  برای دانلود قرار داده می شود

دانلود دانلود از سرور دیگر

علی عزتی

علی عزتی هستم. رشته ی مهندسی برق الکترونیک رو خوندم. علاقه ی من به یادگیری و به اشتراک گذاشتن چیز هایی که یاد گرفتم. باعث شد تا الکترولب ایجاد بشه. علاقه ی زیادی به الکترونیک دارم. و دوست دارم چیزهای جدید یادبگیرم و بسازم ... :))

نوشته های مشابه

31 دیدگاه

 1. سلام
  آقای عزیز شما که زحمت کشیدید کدها رو گذاشتید حداقل شماتیک مدار رو هم میذاشتید برادر من
  لینک دانلود نمونه برنامه بسکام هم که خرابه عزیزم
  با تشکر

  1. لینک دانلود درست هستش و مشکلی نیست کافیه در صفحه ای که باز شد روی فایل راست کلیک کرده و گزینه ای دانلود رو انتخاب کنید در شماتیک هم شماتیک کد های بسکام داخل فایل هست و شماتیک کد های c رو هم وقتی آماده کردم می زارم
   به خاطر شما فایل رو در یه سرور دیگه هم آپلود کردم

   1. دانلود رو که میزنی اجرا میشه ولی موقع شروع دانلود خطا میده.فایل رو یه جای دیگه آپلود کنید و لینکش رو بذارید لطفا

     1. سلام.باز هم دانلود نمیشه متاسفانه.روی لینک شما که کلیک میکنم وارد صفحه سرور مورد نظر میشه اما چیزی برای دانلود نیست.لطفا ایمیل کنید.من خیلی احتیاج دارم.سپاسگذارم.

 2. من لینک ها رو دوباره چک کردم و مشکلی ندارن نمی دونم چرا نمیتونین دانلود کنید ولی من فایل ها رو با ایمیل واستون فرستادم.

  1. آقای عزتی عزیز بنده بسیار بسیار از شما دوست عزیزم سپاسگذارم که به من اهمیت دادید و وقت گذاشتید تا فایلها رو به من برسونید و کار من رو راه بندازید.این روزها کمتر کسی اینطور مثل شما در کمک به دیگران دریغ نمیکنه.هر چقدر از شما تشکر کنم باز هم کمه.اگه کاری داشتید که از عهده من بر بیاد در خدمتم.

   1. لطف شما دوستان عزیز هستش که انرژی لازم برای ادامه مسیر رو برای ما فراهم می کنه

  1. امروز یا فردا به پست درباره ی spi داریم و بعد از اون یک پست کامل با توضیح فراوان برای راه اندازی nrf با کدویژن

  1. این روزها یه مقدار سرم شلوغه در حال نوشتن هستم. اما شماتیک و کتابخونه رو تا جمعه براتون ایمیل می کنم.

 3. سلام آقای عزتی ، فایل کدویژن + شماتیک رو میتونید برای منم ارسال کنید .
  با تشکر

 4. سلام.
  این ماژول تست شده هستن؟
  منظورم کداشه ما بعد از کشتی گرفتن با یه کتابخانه فهمیدیم کتابخانه مربوطه کد نویسیش ایراد داره !!!
  (شما رو من تو دانشگاه سراج تبریز دیدم درسته ؟ )

 5. سلام و وقت بخیر
  دوست عزیز من روزهاست دارم توی نت دنبال یه برنامه ساده با بسکام برای ارسال و دریافت توسط ماژول nrf24l01 می گردم اما متاسفانه پیدا نکردم
  اگه ممکنه بصورت خیلی ساده و خلاصه بهم بگو چطور میشه این ماژول رو در مد فرستنده یا گیرنده تنظیم کنم
  ممنون میشم به ایمیلم جواب بدی. با آرزوی بهترن ها برای شما و همه دوستان خوبم

  1. سلام
   نمونه برنامه ها در ساده ترین حالت ممکن هستش هم حالت گیرنده مشخصه هم فرستنده اگر در فهمیدن کدها مشکلی دارین بهتره به روی آموزش برنامه نویسی C کارکنید بابت تاخیر در جواب دادن هم ببخشید.

 6. اگه میشه مارو در ضمینه استفاده از چندین کانال به وسیله nrf24l01 راهنمایی کنید من یجا خوندم که میونه از شش کانال همزمان استفاده کنه

  1. تجربه ای در این مورد ندارم بهتره دیتاشیت ماژول رو بخونید و با توجه به اون کتابخونه رو تغییر بدید

  1. کافیه فایل کتابخانه رو به محل پروژه اضافه کنید و با دستور #include اون رو به برناه اضافه کنید.

 7. سلام خسته نباشید میشه یکی ایمیل خودشو بده من براش نمونه کد خودمو بفرستم بگن مشکلش کجاست دیگه نمیدونم چکنم مازولم اینتراپ نمیزنه از طرف گیرنده
  ممنون

 8. کاس این کد ها خیلی شسته رفته تر میبود.. که میتونستیم مثلا با شناخت یک تابع براحتی اطلاعات رو انتقال بدیم

 9. سلام ممنون بابت این مطلب ….
  ولی اگر امکانش هست در مورد ارسال دیتا بیشتر بجای 8 بایت 16 بایت یا حتی 32 بایت بخوام ارسال کنم آیا این کتابخانه قابلیتشو داره و اگر امکانش هست راهنمایی کنید چه دستور باید بهش اضافه بشه ممنون میشم

 10. اگر امکانش هست فایل کدویژن برای دانلود بزارید atmega8 فقط کدش هست برای دانلود لینک نداره

 11. من کدب رو که برای atmega32 گذاشتی رو اجرا کردم کلی erorr داد. دقیق نفهمیدم که چرا spi.c رو گفتی کتابخونه اصن spi.c رو چطور باید اضافه کنیم به کتابخونه نرم افزار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا