Home / Tag Archives: اپتوکوپلر

Tag Archives: اپتوکوپلر

اپتوکوپلر چیست

در بعضی از کاربرد ها برای ایزوله کردن دوقسمت از یک سیستم از اپتوکوپلر (که اپتوایزولاتور هم نامیده میشود استفاده می کنیم. یک مثال از چنین کاربردی راه اندازی یک موتور است. موتورها می توانند EMF برگشتی تولید کنند که عبارت است از پرش با ولتاژ بالا که در اثر تغییر ناگهانی ...

Read More »