الکترولب http://electrolab.ir آموزش میکروکنترلر AVR الکترونیک و آردوینو Mon, 16 Apr 2018 11:02:41 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 آموزش جامع میکروپایتون با ماژول ESP8266 http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-esp8266/ http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-esp8266/#respond Mon, 16 Apr 2018 11:02:41 +0000 http://electrolab.ir/?p=3190 http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-esp8266/feed/ 0 آردوینو یا رزبری پای؟ کدام یک برای پروژه شما مناسبتر است؟ http://electrolab.ir/%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98/ http://electrolab.ir/%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98/#respond Fri, 06 Apr 2018 13:23:25 +0000 http://electrolab.ir/?p=3186 http://electrolab.ir/%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98/feed/ 0 آموزش جامع میکروکنترلر STM8S http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm8s/ http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm8s/#respond Fri, 30 Mar 2018 18:56:40 +0000 http://electrolab.ir/?p=3132 http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm8s/feed/ 0 ساخت وب سرور با NodeMCU http://electrolab.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-nodemcu/ http://electrolab.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-nodemcu/#respond Mon, 12 Feb 2018 05:51:13 +0000 http://electrolab.ir/?p=3096 http://electrolab.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-nodemcu/feed/ 0 میکروپایتون و راه اندازی آن روی ESP8266 قسمت دوم http://electrolab.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-esp8266-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-2/ http://electrolab.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-esp8266-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-2/#respond Sat, 20 Jan 2018 06:55:18 +0000 http://electrolab.ir/?p=3088 http://electrolab.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-esp8266-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-2/feed/ 0 میکروپایتون و راه اندازی آن روی ESP8266 قسمت اول http://electrolab.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-esp8266-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa/ http://electrolab.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-esp8266-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa/#respond Wed, 27 Dec 2017 12:45:25 +0000 http://electrolab.ir/?p=3070 http://electrolab.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-esp8266-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa/feed/ 0 آموزش میکروکنترلرهای STM32 – بخش دوم http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-stm32-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/ http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-stm32-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/#respond Wed, 08 Nov 2017 06:23:37 +0000 http://electrolab.ir/?p=3036 http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-stm32-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/feed/ 0 آموزش میکروکنترلرهای STM32 – بخش اول http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-stm32-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/ http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-stm32-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/#respond Tue, 31 Oct 2017 17:44:07 +0000 http://electrolab.ir/?p=3023 http://electrolab.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-stm32-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 0 راه اندازی ماژول RFID RC522 با آردوینو http://electrolab.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-rfid-rc522-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/ http://electrolab.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-rfid-rc522-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/#comments Sat, 07 Oct 2017 13:20:49 +0000 http://electrolab.ir/?p=2703 http://electrolab.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-rfid-rc522-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/feed/ 3 معرفی خانواده ی میکروکنترلر STM8 http://electrolab.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm8/ http://electrolab.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm8/#respond Fri, 06 Oct 2017 20:30:16 +0000 http://electrolab.ir/?p=3001 http://electrolab.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm8/feed/ 0